Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za privredba lica
Obrazac EPPDV - prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatnu vrednost
Obrazac IEPDV - prijava za iamenu podataka za evidentiranje obveznika PDV-a
Obrazac JRPPS 1 - Registraciona prijava osnivanja preduzetnika
Obrazac MUN - prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade odnosno naknade po osnovu ugovora o radu
Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca
Poreska prijava o obračunatim iplaćenim doprinosima
Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari
Poreska prijava o obraćunatom i plaćenom porezu na zarade
Registraciona prijava prevodjenja preduzetnika
Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku
Zahtev za izvod iz registra
Zahtev za registraciju brisanja privrednog subjekta
Zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta
Zahtev za registraciju pokretanja postupka likvidacije
Zahtev za registraciju promene podataka privrednog društva