PROPISI

Zakon o bankama
Zakon o finansijskom lizingu
Zakon o fiskalnim kasama
Zakon o klasifikaciji delatnosti
Zakon o PDV-u
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Zakon o porezu na dohodak gradjana
Zakon o privrednim društvima
Zakon o računovodstvu i reviziji
Zakon o registraciji privrednih subjekata
Zakon o porezu na dobit preduzeća
Zakon o cenama
Zakon o deviynom poslovanju
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Zakon o platnom prometu
Zakon o porezima na imovinu
Zakon o privatnim preduzetnicima
Zakon o radu
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
Zakon o trgovini
Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe vrsenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzor

PODZAKONSKI AKTI