PODZAKONSKI AKTI

Odluka o plaćanju, naplaćivanju, uplati i isplati koji se mogu vršiti u efektivnom stranom novcu
Odluka o uslovima i nacinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva
Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga
Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva
Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i uskladjivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim
Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda
Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrdjivanja amortizacije
Pravilnik o obliku i načinu vodjenja trgovačke knjige
Pravilnik o obliku sadržini i načinu vodjenja evidencije o PDV-u
Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva
Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrdjivanja poreza
Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa
Pravilnik o utvrdjivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
Pravilnik o utvrdjivanju sta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine
Uredba o bližim uslovima kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika
Uredba o količini rashoda, kalo, rastur, kvar, i lom na koji se ne plaća PDV
Uredba o odredjivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa